کارگر چینی از دیدن این مار فلج شد و مرد

by admin

کارگر چینی از دیدن این مار فلج شد و مرد

یک مار بوا بزارگ با 55 فوت طول و 300 کلیوگرمی باعث وحشت کارگران جاده در چین و مرگ یکیک از آنها شد.این اتفاق در یکی از جنگل های خارج از شهر گوپینگ در چین اتفاق افتاد

راننده بلدزری که برای ساختن را در میان جنگلی در چین مشغول کار بود با دیدن این مار بزرگ از ترس فلج شد.کارگران دیگر به سرعت وی را به بیمارستن رساندند اما وی در نهایت فوت کرد