اسپ و یاد بود

by admin

اسپ و یاد بود

 

درمجسمه هایی که برای یادبود سربازها میسازند

اگر 2 پای اسپ بالا باشد آن سربازدر میدان جنگ کشته شده

اگر 1 پای اسب بالا باشد سرباز بر اثر جراحات ناشی ازجنگ مرده
اگر 4 پای اسپ روی زمین باشد آن سرباز به مرگ طبیعی مرده