محدودیت جدید برای دختران عربی که چشمانی جذاب دارند

by admin

محدودیت جدید برای دختران عربی که چشمانی جذاب دارند

نیروهای امر به معروف و نهی از منکر به زودی زنان و دختران را به پوشش چشم هایشان مجبور می کنند و این مسئله به ویژه برای آن دسته از زنان و دخترانی که چشمانی جذاب دارند با شدت بیشتری پیگیری می شود

نیروهای امر به معروف و نهی از منکر به زودی زنان و دختران را به پوشش چشم هایشان مجبور می کنند و این مسئله به ویژه برای آن دسته از زنان و دخترانی که چشمانی جذاب دارند با شدت بیشتری پیگیری می شود!
نیروهای امر به معروف و نهی ازمنکر (پلیس دینی) عربستان، پوشش چشم را برای زنان و دختران اجباری می کنند. شیخ مطلق نابت، سخنگوی رسانه ای نیروهای امر به معروف و نهی از منکر در منطقه حائل( شمال عربستان) در این باره گفت: نیروهای امر به معروف و نهی از منکر به زودی زنان و دختران را به پوشش چشم هایشان مجبور می کنند و این مسئله به ویژه برای آن دسته از زنان و دخترانی که چشمانی جذاب دارند با شدت بیشتری پیگیری می شود.
نابت از این اقدام پلیس دفاع کرد و گفت:‌ نیروهای امر به معروف و نهی از منکر متعهد شده اند که این طرح را به زودی به اجرا بگذارند . سال گذشته یکی مرد عربستانی به سبب آنکه پلیس امر به معروف و نهی از منکر همسرش را به پوشش چشمانش اجبار کرده بود با پلیس درگیر شد و در این درگیری پلیس او را به شدت مجروح کرد.
دادگاه نیز در رسیدگی به این پرونده پلیس را تبرئه کرد و برای این مرد و یکی از همراهانش مجازات سختی در نظر گرفت. این مرد با حکم دادگاه به هشت ماه زندن و 300 تازیانه در 6 مرحله و همراهش نیز به یک سال و نیم زندان و 700 تازیانه در 10 مرحله محکوم شد