خدا بزرگه اینطور نیست ؟

by admin

خدا بزرگه اینطور نیست ؟

  

 

چرا بی سبب نگرانی؟ ! از که بی دلیل میترسی؟! که میتواند تو را بکشد؟! روح نه زاده شده ونه میمیرد. هر چه اتفاق افتاده خوبی بوده و هرچه اتفاق می افتد برای خوبیست. و هر چه اتفاق خواهد افتاد دلیلش  فقط خوبیست

تو هیچ نیازی به پشیمانی از گذشته و هیچ نیازی به نگرانی برای آینده نداری حال در حال اتفاق افتادن است چه چیزی را از دست داده ای که به خاطرش گریانی؟ چه چیز با خود آورده بودی که فکرمیکنی از دست داده ای؟

چه چیز به وجود آوردی که فکرمیکنی از بین رفته؟ تو هیچ با خود نیاوردی هر چه داری از اینجا بدست آورده ای هر چه گرفتی از اینجاست هر چه گرفتی از خداگرفتی و هر چه دادی به اودادی تو دست خالی آمدی و دست خالی اینجارا ترک میگویی

هر آنچه امروز از برای توست دیروز به دیگری تعلق داشته وروز بعد به دیگری تعلق پیدا خواهد کرد تو به اشتباه از اندیشه ای لذت میبری که از برای توست این خوشحالی دروغی نیست که سبب غصه های توست