انسان کامل کیست

by admin

انسان کامل کیست ؟

 بسم الله الرحمن الرحیم

  سگ ده خصلت دارد كه اگر در انسان باشد از نیكان وخجسته گان خواهد بود

1

 سگ خانه مخصوص ندارد، و این از صفات مجردان است

2

 سگ غالبا در شب ظاهر مى شود و این از صفات عابدان است

3

 سگ زاد و توشه خود را در سفر حمل نمى كند و این علامت توکل است

 سگ هنگامى كه سفره مى گسترانند و طعام حاضر مى شود در گوشه اى مى نشیند و این نشانه طبع بلند اوست

 اگر سگ را صاحبش بزند و از خود براند با كوچكترین بهانه اى برمى گردد و این از نشانه هاى مریدان است

6

 سگ از صاحبش در سختى جدا نمى شود و این از نشانه هاى صابران است

7

 سگ هنگام مرگ چیزى به ارث نمى گذارد و این از علائم زاهدان است

8

 سگ همیشه گرسنه است و این علامت مجاهدان است

 سگ همواره بیمناك است و این علامت صالحان است

10

 سگ به كم دنیا راضى است و این علامت عاشقان است

انسان كامل كسى است كه واجد این ده خصلت باشد: تجرد، تعبد ، توكل ، نزخ ، ارادت ، استقامت ، زهد، جهد، صلاح و عشق