زندگي در شکم کوسه

by admin

زندگي در شکم کوسه

 

آيا میتوانيد باور کنيد کوسه ای انساني را ببلعد و او زنده از شکم کوسه بيرون بيايد،
 داستان از اين قرار است که در سال 1891 يک ملوان انگليسي به نام جيمز بارتلي با يک کشتي غير دولتي به نام اختر شرق براي شکار کوسه راهي سفر شد.
او و همراهانش طي مسير، ناگهان با کوسه غول پيکري برخورد کردند. افراد به سمت جانور نيزه پرتاب کردند که يکي از آنها به بدن کوسه خورد و جانور را وحشت زده کرد. کوسه زخمي با تکان شديد باله هايش سرنشينان قايقها را در آب انداخت در همين اثنا ناگهان با يک حرکت شديد کوسه جيمز بارتلي در آب پرتاب و او در يک چشم به هم زدن ناپديد شد.
ملوانان به کشتي بازگشتند و خبر ناپديد شدن بارتلي را به بقيه دادند. کم کم کشتي به کوسه نزديک شد و با پرتاب نيزه درياچه اي از خون زير بدن کوسه پديدار گشت. ملوانان کوسه را با زحمت به عرشه بردند و پوست و روده اش را بيرون آوردند. ناگهان در جلوی چشمان حيرت زده ملوانان چيزی در شکم و معده کوسه تکان خورد. آنها به آرامي معده حيوان را باز کردند و پايي پوشيده با کفش بيرون زد. سپس بدن بارتلي را که بيهوش بود از معده کوسه بيرون آوردند.
او دو هفته با مرگ دست و پنجه نرم کرد تا سرانجام نجات يافت. وی گفت وقتي از قايق بيرون افتادم با آرواره هاي کوسه مواجه شدم و او مرا بليعد، سپس از لوله اي ليز به سرعت سمت پايين پرتاب شدم و ديگر چيزي را خاطر ندارم.
او پس از اين واقعه نابينا شد و پوست بدنش به سفيد تغيير رنگ يافت. پزشکان زيادی از کشورهای مختلف دنيا بر سر بالين وی حاضر شدند. اما هيچکس نتوانست درمانش کند. او پس از هيجده سال در وضع بدی جان سپرد. بارتلي تنها انساني است که توانست در شکم کوسه زنده به سر ببرد