تست کور رنگی

by admin

تست کور رنگی

شاید باورتان نشود ولی از هر ۱۰ نفر، ۱ نفر دارای کور رنگی سبز-قرمز می باشد. برای فهمیدن اینکه آیا شما هم دارای چنین مشکلی هستید یا خیر، سعی کنید اعداد نوشته شده در دایره های زیر را بخوانید. در بر خی از این دایره ها هم چیزی نوشته نشده است!

این هم نتایج. در تمامی دایره ها عددی نوشته شده است که افراد دارای دید سالم آنرا می بینند.

Normal Color Vision

افراد دارای دید سالم

Red-Green Color Blind

افراد دارای کور رنگی

Leftچپ

Rightراست

Leftچپ

Rightراست

Top بالا

25

29

Topبالا

25

Spotsنقطه

Middleوسط

45

56

Middleوسط

Spotsنقطه

56

Bottomپایین

6

8

Bottomپایین

Spotsنقطه

Spotsنقطه

خوب حالا بگید که تو این دایره پایینیه چه عددی نوشته شده ؟

افراد دارای دید سالم عدد 5 رو می بینند در حالی افراد دارای کوررنگی سبز-قرمز عدد 2 را می بینند