اسپ ها در ابتدا خر بوده‌اند

by admin

اسپ ها در ابتدا خر بوده‌اند

 

اسپ ها در ابتدا خر بوده‌اند
 بلكه از خر نيز خرتر بوده‌اند
 اسپ ها خرهاي پررو بوده‌اند
 اهل غوغا و هياهو بوده‌اند
 اسپ ها كه قوم و خويش قاطرند
 اهل تبليغات و عكس و پوسترند
 آدمي وقتي كه پررو مي‌شود
 گاه اسپ و گاه يابو مي‌شود
 اسپ كت شلوار پوشيد اسپ شد
 با فرودستان نجوشيد اسپ شد
 اسپ از نسكافه‌نوشي اسپ شد
 با ادا و شيك‌پوشي اسب شد
 اسپ شير و قهوه مي‌نوشد خر، آب
 كارِ خر از سربه‌زيري شد خراب
 سربه‌زيري شد بلاي جان خر
 اي پسر از سربه‌زيري كن حذر
 خر، تواضع مي‌كند پس ابله است
 دستش از ميز رياست كوته است
 اسپ شهرت يافت بار خويش بست
 خر، به گمنامي دلي خوش كرده است
 اي خر اي راوي اول شخص من
 باز هم عرعر كن و جفتك بزن
 اي خر اي داناي كلِ باربر
 سمبل مردانگي از هر نظر
 اي خر اي افسانه سيال ذهن
 عرعرت فرياد بغض كال ذهن
 جان فداي تار و پود عرعرت
 زير و بم، اوج و فرود عرعرت
 *
 خر خيالاتي شد و عرعر نمود
 خر، خيالاتي نمي‌شد خر نبود
 جفتكي زد شاد شد خنديد خر
 ديگر از اسبان نمي‌ترسيد خر
 ديد اسپان انتخابش كرده‌اند
 داخل آدم حسابش كرده‌اند
 شايد او هم چند روزي اسپ شد
 صاحب عنوان و كار و كسب شد
 خرم و جفتك زنان و شاد خر
 يك دوگا مي‌رفت و راه افتاد خر
 خرم و خندان خر از دوران نو
 نعل نو، افسار نو، پالان نو
 اسپ شد خر، اسپ، شد بر باد خر
 يك دو گامي ‌رفت و راه افتاد خر
 خر برفت و خر برفت و خر برفت…

شاعر : اسماعیل امینی منبع: لوح