ای کاش اهمیت در نگاه تو باشد

by admin

ای کاش اهمیت در نگاه تو باشد

 

آرزو مکن که خدا را در جایی جز همه جا یابی . هر مخلوقی نشانی از خداست و هیچ مخلوقیاو را هویدا نمی سازد . هماندم که مخلوقی نظر ما را به خویشتن منحصر کند ما را از خدا بر می گرداند. اندیشه لیاقت را در خود از میان بردن این است مانع بزرگ روح. تردید بر سر دو راهی ها تمام عمر ما را به سرگشتگی دچار ساخته . ما همگی اعتقاد داریم که باید خدا را کشف کرد . دریغا نمی دانیم همچنان که در انتظار او به سر می بریم به کدام درگاه نیاز اوریم . بالاخره اینطور نیز می گوییم که او در همه جا است هرجا و دست نا یافتنی است . این است که نیاز خویش را به تصادف وا می گذاریم . تو نیز شبیه کسی هستی که برای راهنمایی خود به دنبال نوری می رود که بدست خویش دارد.به هر کجا بروی جز خدا چیزی را ملاقات نمی توانی کرد . خدا همان است که پیش روی ماست . ای کاش اهمیت در نگاه تو باشد نه در چیزیکه به ان می نگری. باید عمل کرد بی انکه حکمی در خوب و بد اعمال کرد و باید دوست داشت و اضطرابی به خود راه نداد که خوب است یا بد . انچه که مرا با غم و اندوه و دلهره و رنج دمساز می کند بیم از دست دادن عشق است که اگر نمی بود تابشان را نمی اوردم

بر گرفته از کتاب مائده های زمینی