رقصیدن روی دیوار

by admin

رقصیدن روی دیوار

یک گروه رقص، نمایشی را روی صحنه‌ای عمودی در لندن، پایتخت بریتانیا، اجرا کرد. این صحنه ایستاده ۲۱ متر ارتفاع داشت و در میدان ترافلگار این شهر برپا شده بود

رقصیدن روی صحنه افقی در میدان ترافلگار شهر لندن

رقصیدن روی صحنه افقی در میدان ترافلگار شهر لندن. این عکس ۹۰ درجه چرخیده است