دو گانگی(دو قلو) دورگه

by admin

دو گانگی(دو قلو) دورگه


اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید .
با تزویر و ریا با غرور و تکبر با بدقولی و عهد شکنی با فتنه گری و دروغ نمی توان ادعای انسانیت داشت