وقتي اتومبيلي (موتر) با سرعت هشتاد کيلومتر در ساعت تصادم میکند؟!؟

by admin

وقتي اتومبيلي (موتر) با سرعت هشتاد کيلومتر در ساعت تصادم میکند؟!؟

وقتي اتومبيلي با سرعت هشتاد کيلومتر در ساعت به مانعي برخورد مي‌کند

در 2 صدم ثانيه: سپر در هم مي‌شکند. اتومبيل فشاري برابر سي برابر وزن خود را تحمل مي‌کند.
در 4 صدم ثانيه: راننده و سرنشينان هر کدام با فشاري درحدود 2 تن به جلو پرتاب مي‌شوند.
در 5 صدم ثانيه: بدن راننده با همان نيروي 2 تني با فرمان اتومبيل برخورد مي‌کند.
در 7 صدم ثانيه: سرنشين جلوئي به داشبورد مي خورد

در 9 صدم ثانيه: سر سرنشينان به شيشه اتومبيل برخورد مي‌کند
در يک دهم ثانيه: سرنشينان عقب نيز به سرنشينان جلو مي‌پيوندند

يادتان باشد که هنوز 90 درصد ثانيه اول باقي مانده….

کمربند….کمر بند و باز هم کمر بند را فراموش نکنید 
کمربند ايمني را ببنديد چه در جلو نشسته‌ايد و چه در عقب ماشين(موتر)،
چه در مسافت‌هاي کوتاه درون شهري، و چه در مسافرت‌هاي بلند جاده‌اي