به نظر شما ۶۴=۶۵ است؟

by admin

به نظر شما ۶۴=۶۵ است؟

به نظر شما آيا ۶۴ مساوي با ۶۵ است؟

بله، البته محاسبه از روش زير اين رو ثابت مي‌كنه. ببينيد