تشویش نکن زنده گی اعتبار ندارد

by admin

تشویش نکن زنده گی اعتبار ندارد

مردی را که در سمت چپ در حال راه رفتن است را نگاه کنید. هیچ ماشینی در خیابان نیست و مطمئنا عبور از خیابان امن است

این ویدئو توسط دوربین ترافیک گرفته شده است

 نسبت به هیچ چیز بی اهمیت نباشیم حتی برای یک ثانیه. به خاطر هر یک دقیقه زندگی شکر گذار باشیم.
 زندگی کوتاه تر از آنی است که صبح با حسرت از خواب برخیزیم. پس کسانی که با ما به خوبی رفتار کرده اند را دوست داشته باشیم و کسانی که خوب رفتار نکرده اند را ببخشیم و باور داشته باشیم که هر چیزی که اتفاق می افتد به دلیلی است. هرگاه شانسی به شما روی آورد آن را مغتنم بشماریم و اگر زندگیمان را تغییر می دهد،‌بگذاریم که تغییر دهد