پسری با لباس عجیب وغریب درمراسم خاکسپاری دوستش

by admin

پسری با لباس عجیب وغریب درمراسم خاکسپاری دوستش

پسری با دکلته ی سبز و جورابی صورتی در مراسم ختم

مطمئنا اگر فقط به تصاویر نگاه کنید، باخود خواهید گفت که این پسر دیوانه است اما بهتر که زود قضاوت نکنید

 Barry Delaney و Kevin Elliott دو دوست صمیمی بوده که در افغانستان مشغول جنگیدن بودند. آنها با یکدیگر قرار می‌گذارند که هر کدام از آنها زودتر کشته شد، دوست دیگر در مراسم خاکسپاری لباس سبز و جوراب صورتی بپوشد

 

Kevin

  در 24سالگی بخاطر حمله موشکی کشته می‌شود

پس از این قول و قرار

barry Delaney

در مراسم

خاکسپاری به این صورت به قولی که داده بود عمل می‌کند