چطور یک خبر بد را به طرف مقابل برسانیم ؟؟

by admin

چطور یک خبر بد را به طرف مقابل برسانیم ؟؟

داستان زیر را آرت بو خوالد طنز نویس پر آوازه آمریکایی در تایید اینکه نباید اخبار ناگوار را به یکباره به شنونده گفت تعریف می کند: ,
 مرد ثروتمندی مباشر(سکرتر) خود را برای معلومات اوضاع به خانه فرستاده بود. پس از مراجع پرسید

– جورج از خانه چه خبر؟
 – خبر خوشی ندارم قربان سگ شما مرد.
 – سگ بیچاره! پس او مرد. چه چیز باعث مرگ او شد؟
 – پرخوری قربان.
 – پرخوری؟ مگر چه غذایی به او دادید که تا این اندازه دوست داشت؟
 – گوشت اسپ قربان و همین باعث مرگش شد.
 – این همه گوشت اسپ از کجا آوردید؟
 – همه اسپ های پدرتان مردند قربان.
 – چه گفتی؟ همه آنها مردند؟
 – بله قربان. همه آنها از کار زیادی مردند.
 – برای چه این قدر کار کردند؟
 – برای اینکه آب بیاورند قربان!
 – گفتی آب؟ آب برای چه؟
 – برای اینکه آتش را خاموش کنند قربان.
 – کدام آتش را؟
 – آه قربان! خانه پدر شما سوخت و خاکستر شد.
 – پس خانه پدرم سوخت؟ علت آتش سوزی چه بود؟
 – فکر می کنم که شعله شمع باعث این کار شد قربان!
 – گفتی شمع؟ کدام شمع؟
 – شمع هایی که برای تشیع جنازه مادرتان استفاده شد قربان!
 – مادرم هم مرد؟
 – بله قربان. زن بیچاره پس از وقوع آن حادثه سرش را زمین گذاشت ودیگر بلند نشد قربان.
 – کدام حادثه؟
 – حادثه مرگ پدرتان قربان!
 – پدرم هم مرد؟
 – بله قربان… مرد بیچاره همین که آن خبر را شنید زندگی را بدرود گفت.
 – کدام خبر را؟
 – خبرهای بدی قربان. بانک شما ورشکست شد. اعتبار شما از بین رفت وحالا بیش از یک سنت در این دنیا ارزش ندارید. من جسارت کردم قربان. خواستم خبرها راهر چه زودتر به شما اطلاع بدهم قربان