یازده راز موفقیت

by admin

یازده راز موفقیت

1

 ایمانت را حفظ کن …….. وقتی همه بی ایمانی میکنند

2

 برنامه ریزی کن …….. وقتی دیگران مشغول بازی هستند

3)

مطالعه کن …………. وقتی دیگران در خوابند

4

 تصمیم بگیر………… وقتی دیگران مترددند

5

 خود را آماده کن …….وقنی که دیگران در خیال پردازی هستند

6

 شروع کن………….. وقتی دیگران در حال تعلیق اند

7

 کار کن ……………..وقتی دیگران در حال ادعا کردنند

8

 صرفه جوئی کن ……وقتی که دیگران در حال تلف کردن اند

9

 گوش کن……………وقتی دیگران در حال صحبت کردند

10

 لبخند بزن…………..وقتی دیگران خشمگین اند

11

پافشاری کن………..وقتی دیگران در حال رها کردن اند