Archives / 2013 / February

خود سوزی

by admin

  سرودۀ از  محترمه حلیمه مهرپور شاعره ، نویسنده و مسؤول نشریه ندای زن خود سوزی تقدیم به روان پاک زنانی که مورد خشونت قرار گرفته و خود سوزی کرد ه اند  روحشان شاد باد   پروانه ام ،پروانه...