تصاویری که خود سخن می گویند

بازی های المپیک زیر آب

by admin

بازی های المپیک زیر آب فکر میکنم سخت باشد بازی کردن زیر آب. آدم نمیداند حواسش به بازی و مسابقش باشد یا به نفسش که چقدر دیگر میتواند طاقت بیاره …. داخل شهر کینگدائو چین یک تعداد بازی ها شروع...

تصاویر شگفت انگیز گژدم

by admin

تصاویر شگفت انگیز از یک عقرب در حالت زایمان پشت عقرب شکافته می شود تا بچه ها از آن خارج شود روز دوم هم بچه ها در حال خارج شدن هستند. روز سوم هم خروج بچه ها ادامه دارد....

Page 13 of 13«111213