دکلمه اشعار با صدای

دکلمه اشعار با صدای اکرم عثمان وفریده انوری

by admin

To play these files (*.RAM) you need RealPlayer or VLC عزيز شنونده ی زمزمه ها را مهمان می کنيم به شـنيدن دکلمهء اشـــعار دلپذيری به صدای اکـــــرم عثمان صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم «مولانا» آن نفسی که با خودی يار چو...